Ritorna     Home page     Avvenimenti     Santuario     Madonna dell'Abbondanza    Incoronazione Madonna
MAMMA BELLA CU
LA FACCI LORCIA*
S’ave prisintàta, nu bèllu juórnu,

la Madonna: la facci lórcia,

tutta chjéna di macchji,

nu pócu carulàta.

Ma l’uócchji suji so’ cquiddri

di na mamma ca ògnunu

vuléss truvàni quann’a la sera

s’arritìra stancu, strutt’e afflìttu.Unu pènza: « Chisà da ‘ndó véne

mo’ ‘sta Madonna? Da lu paravìsu no,

éja tutt’affardillàta, binidìca!

Li bbìji ch’ave camminàtu, li rripi,

li uaddrùni, li ghjiumàri ch’ave passàtu,

lu mantu mmalitrattàtu,

la vèst’azzangàta di lóta, lu Crijatùru

‘mpisantùtu ‘mbrazza...»Ma a ghjì a bbidé, Quéddra stéva

‘mmiézz’a nnuji, ammucciàta

accussì bbónna ca nisciùnu,

mancu pi mmacinazióne,

ci jév’a ppinzà!Tutt’ave sintùtu

tutt’ave patùtu

tutt’ave capìtu.

Nuji ‘nnì l’ìma

accuntà niénti!     Zell, 25 maggio 2003

*A Giovanni Bosco Maria Cavalletti
MAMMA BELLA
DALLA FACCIA MACCHIATASi è presentata, un bel dì,

la Madonna: la faccia sporca,

tutta cosparsa di macchie,

un po’ tarlata.

Ma i suoi occhi sono quelli

di una madre che ciascuno

vorrebbe incrociare quando di sera

si ritira stanco, distrutto e sconsolato.Uno si chiede: «Chissà da dove proviene

ora questa Madonna? Dal paradiso no,

così carica, Dio la benedica!

Le vie che ha percorso, i calanchi,

i valloni, le fiumare che ha guadato,

il mantello sdrucito, la veste

imbrattata di fango, il Bambinello

che le si è appesantito in braccio...»Ma si viene a scoprire che Lei era

in mezzo a noi, così ben nascosta

che nessuno,

neanche per idea,

riusciva ad immaginarselo!Tutto ha udito

tutto ha sofferto

tutto ha compreso.

Noi non dobbiamo

confidarle nulla
MAMMA BELLA, LAVIRIENZ’E L’ADDULURATA*«Ma si po’ ssapé, andó stivu vuji?»«Figliu mìju, simu stat’a lu strittu

pi ttuttu quistu tiémpu,

‘nd’à nu pirtùsu di muru,

ìj’e Llaviriénzu.»«Ma come ‘nn’ìruvu tre, tu,

l’Adduluràt’e Ssantu Laviriénzu?»«Na Madonna, dóji Madonne, tre,

quattu… so’ ssèmp’ìju, uaglió!

Stu fatt’éja com’a cquànnu

na mamma crésce nu figliu.

Pazzéja, rire, tréma, chjagne, allùcca,

pènza e ogni bbóta, si unu la uàrda

‘n facci, pare n’ata cristiana.

Eppùru jà sèmp’éddra!»«Come si stéva ‘nd’à ‘ddrù pirtusu?»«Come si fùssimu muórti, uaglió,

eppùr’annasulàmmu tuttu tuttu.

E mmò ci sim’abbivirùti n’ata vóta!

L’ummilità ci ‘ntrunfàva.

Chjù di li llàcrim’e ‘lu sudore!

Paréva ca stèmmu ‘nd’à lu fuóssu

‘la Madonna ‘l’Abbunnànzija,

pròbbit’andó corre l’acqua.

Lu ppirùtu ci rusicàva li ccarna,

li tirramóti ci ‘ntruntilijàvunu

buón’e mmègli’a nnuji,

pirò ‘n ci stéva nnì ppóliva

e mmancu pulivirìnu.»«Come stivu a ppùlic’e ppidùcchji?»«Niénti pùlici, piducchj’e llìnini.

La pèst’e lu culèru cu nnuji

‘n ci putévunu, ma li cristiani

cirnévunu com’a li ffurmìculi.

Si lamintàv’assaji Laviriénzu.

La paura sója era ca li ttàruli

ci carulàvunu e nnuj’arrivintàmmu

na jummèddra di sigatùra,

primu ca ci truvàvun’andó stèmmu.

Ci lu ddicéva ìju, ca ‘ddrù uaglióne

ca jètt’a ttruvà rifìn’a Ccampu Salintìna,

lu ssapéva ca pi nnùji, nu juórnu,

s’évuna scapulà li ccampàn’a ffèsta.»«Si Santu Laviriénzu ‘nn’avév’a tte!»«Lavirie’, nun ti spandà. Capisc’a mme!

Vulìvi vidè li stelle ca mucchéjunu?

Uàrda, uàrda. Li bbì ‘ddrà!

‘Ncòpp’Ariànu, ‘n zi so’ scurdàti di te.

Ogn’annu ti la fannu la fèrija!

Iju lu pigliàva cu li ‘ncuràggi.

Si nn’avév’a iddru, chi mi fuss’ajutàta

a rrègge a Nninnu ‘m brazza,

quannu stéva stanca o tinéva la fréve?

L’assavizzàva ch’éva mòve li piedi,

come s’èmma fa nu strappóne pi ffóre,

sinnò c’arrancàvunu li ccòssi!»

     Zell, 12 luglio 2003

*A li mmàmmura munticalivési.‘N facc’a la filippìna, cu li ssèrchji

a li mmani, s’abbuttàvunu di fatìja.

Figliàvunu e, ppuru si mmalitrattàte

da li mariti, rifinnévun’a li figli.

E ppi li ddà a mmagnà, si livàvunu

lu muórzu da ‘mmócca.

MAMMA BELLA, SAN LORENZO E L’ADDOLORATA

 
«Ma si può sapere, dove eravate voi?»«Figlio mio, siamo stati reclusi

per tutto questo tempo,

in un pertugio di un muro,

io e Lorenzo.»«Ma come non eravate in tre, tu,

l’Addolorata e San Lorenzo?»«Una Madonna, due Madonne, tre,

quattro…sono sempre io, guaglio’!

Il mio caso è simile a quello

di una madre che tira su un figlio.

Gioca, ride, trepida, piange, grida,

medita e ogni volta, se uno la osserva

in volto, pare un’altra persona.

Eppure è sempre lei!»«Come si stava in quel pertugio?»«Come se fossimo morti, guaglio’,

eppure ascoltavamo proprio tutto.

E ora siamo ritornati in vita!

L’umidità ci macerava.

Più delle lacrime e del sudore!

Pareva di stare nel vallone

della Madonna dell’Abbondanza,

giusto dove scorre il ruscello.

La muffa ci corrodeva le membra,

i terremoti ci scuotevano

ben bene,

però non c’erano né polvere

e neanche la tormenta di neve.»«Come stavate a pulci e pidocchi?»«Niente pulci, pidocchi e lendine.

Da peste e colera noi

eravamo immuni, ma la gente

moriva come le formiche.

Era afflitto assai Lorenzo.

Temeva che i tarli ci avrebbero

roso trasformando tutti noi

in una giumella di segatura,

prima che si scoprisse dove eravamo.

Lo rassicuravo io, che quel ragazzo

che trovò quiete a Campi Salentina,

era conscio che per noi, un giorno,

avrebbero suonato le campane a festa.»«Se San Lorenzo non avesse avuto te!»«Lore’, non ti scoraggiare. Ascoltami!

Volevi ammirare le stelle cadenti?

Guarda, guarda. Eccole là!

Ad Ariano, non ti hanno dimenticato.

Ogni anno ti dedicano una fiera!

Io così lo rincuoravo.

Se non ci fosse stato lui, chi m’avrebbe

aiutata a reggere il Bambino in braccio,

quando ero esausta o avevo la febbre?

Lo costringevo a muovere i piedi, come

se ci attendesse tanta via tra i campi,

sennò ci si rattrappivano le gambe!»Alle madri montecalvesi.Incuranti della bora gelida, con le mani

piagate, erano instancabili.

Partorivano e, anche se oltraggiate

dai mariti, proteggevano i propri figli.

E per sfamarli, si privavano

del boccone dalla propria bocca.t

 
WYSIWYG Web Builder
Domenica 6 marzo 2011
PARTENZA PER ROMA DELLA STATUA DELLA MADONNA DELL'ABBONDANZA
In un'atmosfera mista di emozioni ed apprensione, si è svolta Domenica 6 marzo 2011 il solenne rito della partenza della statua della Madonna dell'Abbondanza, direzione la CASA DEL PAPA il Vaticano, dove mercoledì prossimo 9 marzo durante l'Udienza Generale, dinanzi alla presenza del Santo Padre Benedetto XVI verrà incoronata Regina di Montecalvo.
Alle ore 10,00 la statua è stata prelevata dalla sua teca nella Chiesa Madre di Montecalvo Irpino, e in un'atmosfera surreale, resa tale anche dalla presenza di una leggera nebbia, la processione si è snodata per le vie del paese fino ad arrivare nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo.
Qui il parroco don Teodoro Rapuano, ha presentato al popolo Montecalvese le due corone d'oro realizzate grazie all'oro offerto precedentemente dai montecalvese.
Subito dopo ha fatto seguito la celebrazione della Santa Messa durante la quale sono stati ricordati anche i 100 anni della Signora Nicolina Caccese.
Nel pomeriggio poi la statua è stata impallata con una speciale protezione e caricato su un furgone mercedes  per il viaggio nella Capitale.